Wyrok SO w Warszawie – oddalenie powództwa Banku

W dniu 9 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn.akt XXV C 2596/18) oddalił wcałości powództwo mBank skierowane przeciwko Frankowiczom o zapłatę 1.756.264,00 zł.Sąd uznał, że na skutek bezskuteczności występujących w umowie kredytowej klauzulindeksacyjnych klienci banku na dzień orzekania nie tylko nie są nic winni bankowi, ale mająroszczenie o zwrot nadpłaconych rat. Z tego […]

Wyrok SO Warszawa – Praga – nieważność umowy zawartej z BZ WBK

W dniu 13 marca 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział IICywilny wydał wyrok zasądzający od Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: BankZachodni WBK S.A.) na rzecz kredytobiorcy kwotę 41.333,00 zł. Sąd uznał, że w umowiewystępują klauzule niedozwolone w zakresie zasad indeksacji do kursu CHF i wobec tegoumowa jest nieważna w całości. Choć […]

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy zawartej z GE Money Bank

W dniu 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk),w sprawie toczącej się pod sygn. akt XXV C 2130/17, wydał wyrok ustalający nieważnośćumowy kredytowej indeksowanej do kursu CHF zawartej z poprzednikiem prawnym BankuBPH S.A. Sąd ustalił, że Powód nie został właściwie poinformowany o ryzyku kursowym, anadto w umowie występują klauzule niedozwolone w […]

Wyrok SO Warszawa – Praga – umowa zawarta z Kredyt Bank nieważna

27 października 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie (SSO EmilLewandowski), w sprawie toczącej się pod sygn. akt II C 461/17, wydał wyrok, w którymustalił nieważność umowy kredytowej indeksowanej do kursu CHF zawartej z SantanderBank Polska S.A (dawniej: Kredyt Bank). Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięciapodkreślił, że zaoferowany Powodom kredyt był produktem toksycznym, i […]

Wyrok SO Warszawa – umowa zawarta z mBank nieważna – zwrot dla kredytobiorców kwoty 462 tyś zł.

W dniu 30 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha), I Wydział Cywilny, w sprawie przeciwko mBank S.A. (dawny BRE BANK S.A.)toczącej się pod sygn. akt I C 880/17 stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził odbanku na rzecz Kredytobiorców kwotę ponad 450 tyś zł. Sąd wydając orzeczenie zastosowałtzw. teorie dwóch kondykcji. […]