×

3 prawomocne wygrane frankowiczów – Santander i 2 x Bank BPH (dawny GE Money)

W kwietniu Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał trzy korzystne dla frankowiczów wyroki. Poniżej szczegółowy opis spraw, które prowadzone były przez Kancelarię Adwokacką Chmurski i Trzebiatowski sp. p. :

1. W dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Edyta Mroczek) w sprawie o sygnaturze akt V ACa 142/21 wydał wyrok, na mocy którego oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie (II C 461/17), na mocy którego ustalono, że zawarta między stronami umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul dot. indeksacji do kursu CHF . Wyrok jest prawomocny.

2. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Zając) w sprawie o sygnaturze akt VI ACa 395/21 oddalił w przeważającej części apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 2037/17), na mocy którego ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 37.545,86 zł oraz 46.526,31 CHF. Szczególnie istotne w kontekście orzeczenia Sądu Apelacyjnego jest to, że nie uwzględniono podniesionego przez Bank zarzutu zatrzymania. Sąd podkreślił przy tym, że podniesienie tego zarzutu stanowi nadużycie prawa podmiotowego. Wyrok jest prawomocny i został wykonany.

3. W dniu 22 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ( SSA Bernard Chazan) w sprawie o sygnaturze akt V ACa 273/20 zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie (II C 458/17), na mocy którego oddalono częściowo powództwo o zapłatę (w oparciu o tzw. teorię salda) i zasądził na rzecz Kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty, przyjmując za podstawę uwzględnienia żądania nieważność umowy kredytowej, a także opierając się na teorii dwóch kondykcji. Apelacja Banku została oddalona w całości. Wyrok jest prawomocny i został już wykonany.

5/5 - (4)