×

Odfrankowanie kredytu


Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Postępowanie przeciwko bankowi, z którym zawarto umowę kredytu indeskowanego do kursu CHF, może zakończyć się między innymi prawomocnym orzeczeniem sądu, którego skutkiem będzie stwierdzenie, że kredyt nie jest i nigdy nie był frankowy, a de facto złotowy. W takiej sytuacji umowa z bankiem nadal obowiązuje, ale obniżeniu ulega sposób obliczania rat i salda kredytu pozostającego do spłaty.


Czy postanowienie sądu obejmuje wszystkie raty?

Po „odfrankowieniu kredytu” przestaje on być indeksowany do kursu CHF. Dotyczy to zarówno pozostałych do spłaty zobowiązań, jak i tych rat, które powód zdążył już wcześniej spłacić. Różnica pomiędzy wysokością spłaconych rat, a wartością, która powinna być spłacana, podlega zwrotowi na rzecz klienta.

Co istotne roszczenia klienta o zwrot nadpłaconych rat przedawniają się z upływem dziesięciu lat od dnia uiszczenia raty. Wobec powyższego ważnym jest, aby wszcząć postępowanie jak najszybciej, aby odzyskać środki z całego okresu spłaty.


Odfrankowanie a inne rozstrzygnięcia sądu

W judykaturze pojawiają się również orzeczenia, w których stwierdzana jest całkowita nieważność umów.

Konsekwencją tego typu rozstrzygnięć jest obopólny zwrot wszelkich świadczeń wynikających z treści umowy. Od momentu uprawomocnienia się orzeczenia umowa uważana jest za niezwartą.

Zobacz również kredyty frankowe kancelaria Warszawa.

4.9/5 - (18)