×

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE


Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) nakłada na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC.  Istotą umowy ubezpieczenia OC jest przeniesienie odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na towarzystwo ubezpieczeniowe. Pomimo, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia uzyskanie rekompensaty osobom poszkodowanym, a sprawców chroni przed niewypłacalnością to nagminną praktyką Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżanie wysokości wypłacanego odszkodowania.

Prawnicy Kancelarii dostrzegając ten niepokojący trend, reprezentują osoby poszkodowane w procesach sądowych, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń odpowiadających rzeczywiście poniesionej szkodzie i doznanej krzywdzie.


Roszczenie przysługujące ofiarom wypadków obejmują w szczególności:

  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym
  • rentę (uzupełniającej, kapitalizacji, na zwiększone potrzeby)
  • zwrot utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niepełnosprawności)

Termin przedawnienia dot. roszczeń odszkodowawczych wynosi – zgodnie z treścią art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego – 3 lata i biegnie od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli zaś sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

5/5 - (1)