×

POLISOLOKATY


POLISOLOKATY

Czym jest „polisolokata” ?

POLISOLOKATA lub POLISA LOKACYJNA to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która funkcjonuje na polskim rynku od kilkunastu lat. Nie jest to – wbrew nazwie – klasyczna forma ubezpieczenia osobowego, bowiem zawiera wiele specyficznych rozwiązań, które nie są charakterystyczne dla ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, regulowana wieloma różnorodnymi wzorcami umownymi. Analiza jej treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa. Nie jest on bowiem w stanie bez odpowiedniego przygotowania zrozumieć mechanizmów prawno – finansowych zawartych we wzorcach umownych, które w niektórych przypadkach nawet nie są mu doręczane.

Konsument na ogół zawiera taką umowę bazując na informacjach przekazywanych mu przez osobę oferującą zawarcie umowy – pośrednika ubezpieczeniowego, pracownika banku lub doradcy finansowego. Nie zawsze informacje te podawane są precyzyjnie i zgodnie z faktycznymi warunkami umowy, co skutkuje wprowadzaniem klientów w błąd, powoduje utratę własnych środków finansowych, a w konsekwencji również podważa zaufanie do instytucji finansowych. Zazwyczaj polisolokata oferowana jest w powiązaniu z innym produktem finansowym i przestawiana jest jako alternatywna forma inwestowania umożliwiająca uniknięcie opodatkowania lokaty tzw. podatku Belki. Niestety konsumenci często nie mają świadomości tego, że polisa lokacyjna ma długoletni charakter, a wcześniejsze rozwiązanie polisolokaty związane jest z pobraniem nieproporcjonalnie wysokiej opłaty likwidacyjnej.


Czy można odzyskać „opłatę likwidacyjną” ?

Osoby, które zainwestowały swoje oszczędności w „polisolokatę”, a następnie postanowiły rozwiązać umowę i w związku z tym utraciły większość środków, a niekiedy nawet całość, nie stoją na straconej pozycji i mogą w drodze procesu sądowego domagać się zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się postanowienia Ogólnych Warunków Umów dające podstawę Towarzystwom Ubezpieczeniowym do pobierania opłat likwidacyjnych kształtowały prawa i obowiązki Konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Sytuacja, w której opłata likwidacyjna pochłania całość bądź znaczną część zainwestowanych środków pieniężnych, przemawia za uznaniem, iż stanowi ona rodzaj sankcji za rezygnację ubezpieczonego z dalszego kontynuowania umowy i stanowi o jej bezprawnym charakterze.

Opłaty likwidacyjne były ukształtowane w rażąco wygórowany sposób i w oderwaniu od rzeczywiście poniesionych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów. Co więcej nie były to jedyne opłaty pobierane przez Ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy, co potęguje krzywdę Konsumenta.

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu konsumentów w procesach o zwrot kwot pobranych pod pozorem „opłat likwidacyjnych”. Do tej pory z sukcesem zakończyliśmy ponad trzysta tego typu spraw. Niektóre z procesów zakończyły się w niespełna trzy miesiące od złożenia pozwu.


Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania pozwu ?

W celu prawidłowego sporządzenia pozwu konieczne jest posiadanie minimum następujących dokumentów: polisa/certyfikat, Ogólne Warunki Umowy wraz z załącznikiem w postaci Tabeli Opłat i Limitów, a także końcowe rozliczenie umowy z wyszczególnioną wartością zatrzymanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kwot pod tytułem opłaty likwidacyjnej.


Kiedy przedawni się roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej ?

Roszczenia Konsumentów związane z rozwiązaniem „polisolokaty” przed 9 lipca 2018 r. i poniesionymi w związku z tym z wysokimi opłatami przedawniają się po 10 latach. Do roszczeń osób, które rozwiązały taką umowę po ww. terminie, mają zastosowanie nowe przepisy o 6 letnim okresie przedawnienia.

Powyższe wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który stwierdził, że w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczeniowego niestanowiącego kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej przedawnia się w terminie określonym w art. 118 kodeksu cywilnego.

4.8/5 - (40)