×

KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z KONTA INTERNETOWEGO


Co to jest „fraud bankowy” ?

kradzież z konta internetowego

„Fraud bankowy” to nic innego, jak kradzież pieniędzy z konta bankowego. Skutkiem takiej czynności bankowej jest zniknięcie pieniędzy z rachunku bankowego bez woli i wiedzy jego właściciela. Zostaje on pozbawiony kontroli nad swoim środkami zapisanymi na jego rachunku. Ilość metod, jakimi posługują się przestępcy jest wiele i są one coraz bardziej skomplikowane. Najczęstszym sposobem dokonywania tago typu przestępstw bankowych jest wykonanie nieautoryzowanego przelewu, który poprzedzony jest np. zmianą przez sprawców przestępstwa haseł dostępowych do konta, zmianą progów kwotowych dziennych limitów przelewów, podłączenia dodatkowych urządzeń służących administrowaniu kontem, zmianą ustawień powiadomień sms i innych ustawień, których modyfikacja utrudnia lub wręcz uniemożliwia korzystanie z konta.


Jak postępować, gdy padniemy ofiarą kradzieży bankowej ?

Jeżeli dochodzi do kradzieży środków z rachunku bankowego, poszkodowany powinien zacząć działać szybko i zdecydowanie. W pierwszej kolejności powinien się on jak najszybciej udać do swojego banku, celem podjęcia próby zablokowania wychodzących przelewów. Następny krok to interwencja w banku właściwym dla kont, na które pieniądze bezprawnie zostały przelane i próba ich zablokowania przed wypłatą przez przestępców, czy też dalszym ich transferem. Jednocześnie należy jak najszybciej zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienie przestępstwa do organów ścigania (policja, prokuratura) z wnioskiem o natychmiastowe wydanie postanowienia w przedmiocie wstrzymania podejrzanych transakcji, bądź blokadę środków na rachunkach bankowych. Wszystkie te czynności należy wykonać w jak najkrótszym czasie. Jakakolwiek zwłoka w działaniu najprawdopodobniej będzie skutkować definitywną utratą skradzionych pieniędzy.


Jak odzyskać stracone środki ?

Jeżeli powyżej opisane działania nie odniosą zamierzonego skutku, bądź zostały podjęte zbyt późno, pokrzywdzony kradzieżą w dalszym ciągu nie jest na straconej pozycji i ma duże szanse na odzyskanie skradzionych pieniędzy. Aby zmaksymalizować swoje szanse pokrzywdzony powinien skorzystać równolegle z dwóch przysługujących mu uprawnień procesowych, tj.:

  • doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego w sprawie dokonanej kradzieży, a następnie nadzorować i aktywnie w nim uczestniczyć, aby doprowadzić do wykrycia sprawców (sprawa karna)
  • wytoczyć powództwo cywilne przeciwko bankowi o zapłatę środków wyprowadzonych z rachunku (sprawa cywilna)

W toku procesu cywilnego należy udowodnić, że bank nie dochował szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych. Sąd oceni również dbałość klienta o zastrzeżenie wrażliwych danych, których znajomość umożliwia dostęp do konta. Ponadto, zostanie zbadane, czy bank zrealizował obowiązek zadbania o to, aby indywidualne zabezpieczenia instrumentu płatniczego nie były dostępne dla osób innych niż użytkownik uprawniony do korzystania z konta internetowego czy karty płatniczej. 

Zgodnie z obowiązującym prawa bankowego Bank ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, a płatnik (pokrzywdzony kradzieżą) odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jedynie wtedy gdy doprowadzi do nich w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa wart. 42 ustawy o usługach płatniczych (przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym). Z powyższego wynika, że to Bank w trakcie takiego procesu musi wykazać się inicjatywą dowodową i skutecznie udowodnić zarówno prawidłowość swojego postępowania ze środkami przekazanymi mu przez pokrzywdzonego płatnika, jak i rażące niedbalstwo, które można przypisać samemu pokrzywdzonemu. W większości przypadków Bankowi nie udaje się sprostać tym wymaganiom i skradzione środki udaje się odzyskać. 


Jakie dokumenty są niezbędne do weryfikacji sprawy przez prawnika ?

Aby przeanalizować możliwości działania oraz szanse ich powodzenia, pokrzywdzony kradzieżą bankową powinien zgromadzić potwierdzenia dokonania nieautoryzowanych przelewów bankowych, a także dokumenty obrazujące wszelkie kontakty z bankami, zmierzające do odzyskania/zablokowania skradzionych środków (reklamacje bankowe, wnioski, odpowiedzi na reklamacje itd.). Jeżeli pokrzywdzony składał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania warto przeanalizować również dotychczas zgromadzony przez policję/prokuraturę materiał dowodowy w sprawie. Z roku na rok fraudy bankowe zdarzają się coraz częściej i coraz więcej pokrzywdzonych tymi przestępstwami szuka profesjonalnej pomocy prawnej, celem podjęcia próby odzyskania utraconych środków.

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność podjętych działań prawnych w takim przypadku, jest szybka reakcja pokrzywdzonego na dokonaną kradzież. Im szybciej podejmie się opisane powyżej działania faktycznie, jak i procesowe, tym szanse na odzyskanie skradzionych z rachunku bankowego pieniędzy rosną. 

2.9/5 - (390)