×

ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY NAJBLIŻSZEJ


Prawnicy Kancelarii zajmują się reprezentowaniem członków rodziny osoby tragicznie zmarłej w postępowaniu mającym na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy wskazać, że do kręgu osób najbliższych zaliczane są nie tylko dzieci i rodzice, ale również dalsi krewni.

Podkreślić należy, że możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej wprowadzono do polskiego porządku prawnego dopiero nowelizacją z dnia 30 maja 2008 roku, która to weszła w życia w dniu 1 sierpnia 2008 roku. Powyższe nie oznacza jednak, że osoby bliskie zmarłego, który poniósł śmierć w wyniku czynu niedozwolonego przed ww. datą, nie mogą skutecznie dochodzić rekompensaty ich cierpień. Inna będzie jednak podstawa prawna ich roszczeń, gdyż możliwość uzyskania zadośćuczynienia możliwe będzie w przypadku, gdy doszło do naruszenia dobra osobistego poszkodowanych w postaci więzi rodzinnych.

Kodeks cywilny nie wskazuje, na jakich zasadach ustalać należy wysokość zadośćuczynienia, ograniczając się jedynie do wskazania, że ma być to suma odpowiednia. Z pomocą przychodzi jednak judykatura Sądu Najwyższego, który wskazał, że ustalając rozmiar krzywdy poszkodowanych należy pod uwagę wziąć takie czynniki, jak dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem tego odejścia (np. nerwicy, depresji), roli w rodzinie pełnionej przez osobę zmarłą, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy, czy też wiek pokrzywdzonego.

Roszczenia dochodzone przez Kancelarię w ramach procesu sądowego obejmują:

 – odszkodowanie za istotne pogorszenie sytuacji majątkowej

– renta na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny

– zwrot kosztów leczenia i pogrzebu osoby zmarłej

5/5 - (3)