×

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK PRZY PRACY


W ramach praktyki zawodowej, prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów także w postepowaniach dotyczących odszkodowania za wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy definiowany  jest jako  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenia te przysługują nie od pracodawcy, lecz od ZUS, i są obliczane wg obowiązujących stawek. Jednakże zdarza się, że świadczenia, które pracownik otrzymał na podstawie ustawy wypadkowej od ZUS, nie pokrywają poniesionej przez pracownika szkody. W tym przypadku pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania uzupełniającego, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Pracodawca odpowiada za powstałą szkodę wtedy, kiedy pracownik udowodni istnienie szkody, związek przyczynowy pomiędzy powstaniem szkody a zdarzeniem stanowiącym wypadek przy pracy oraz – z reguły – winę pracodawcy. W przypadku wypadków przy pracy zawinionym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy jest najczęściej naruszenie przepisów bhp. W określonych przypadkach odpowiedzialność pracodawcy może opierać się na zasadzie ryzyka. W każdym wypadku odszkodowanie, jakiego może domagać się pracownik od pracodawcy na podstawie kodeksu cywilnego, ma charakter uzupełniający.

5/5 - (1)