×

Kolejna wygrana frankowiczów z mBank – wyrok

Dnia 4 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia (SSR Beata Iłowska – Napiórkowska,  sygn. akt I C 591/18) wydał wyrok w sprawie z powództwa Kredytobiorcy przeciwko mBank, na mocy którego:

I. zasądził na rzecz Kredytobiorcy kwotę 58.162,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (Powódka wnosiła o zasądzenie jedynie kwot uiszczonych ponad otrzymany kapitał);

II. umorzył postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy. (Kredytobiorca w trakcie procesu spłacił kredyt w całości i cofnął pozew w zakresie tego żądania);

III. zasądził od mBank koszty procesu, obciążając pozwanego w 100%.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia powołał się na dotychczasową linię orzeczniczą sądów, podzielając argumentację Kredytobiorcy wskazującą na nieważność całej umowy. W ocenie Sądu dezaprobatę budzi fakt, że umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania Kredytobiorcy.

Wyrok jest nieprawomocny. Strona pozwana zapowiedziała apelację. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.

kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z treścią wyroku