×

Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank – kredyt CHF – marzec 2022

W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Lublinie (SSO Jolanta Szymanowska,  sygn. akt I C 365/21) wydał wyrok w sprawie z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, na mocy którego:

I. ustalił, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 178.782,19 złotych (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 40.584,87 CHF (czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery CHF 87/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;
II. zasądził od mBank koszty procesu, obciążając pozwanego w 100%.

Sąd podzielił argumentację Kredytobiorców wskazującą na nieważność całej umowy. W ocenie Sądu dezaprobatę budzi fakt, że umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania Kredytobiorców.

Wyrok Sądu zapadł po niecałym roku, od dnia wniesienia pozwu. Orzeczenie jest nieprawomocne. Strona pozwana zapowiedziała apelację.

Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.