×

Nieważność umowy kredytu CHF z Deutsche Bank – zwrot ponad 270 tyś CHF

W dniu 10 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Orzechowska,  sygn. akt XXVIII C 3562/21) wydał wyrok w sprawie z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A., na mocy którego:

I. ustalił, że zawarta między Stronami umowa kredytu jest nieważna w całości;

II. zasądził na rzecz Kredytobiorcy kwotę ponad 270.000,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

III. zasądził od Banku koszty procesu, obciążając Pozwanego w 100%.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że podziela argumentację Kredytobiorcy w części wskazującej na abuzywność postanowień odsyłających do tabeli kursowej Banku.  Abuzywność kwestionowanych przez Kredytobiorców postanowień skutkowała w ocenie Sądu nieważnością całej umowy. W ocenie Sądu dezaprobatę budzi fakt, że umowa pozwala bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania Kredytobiorcy i na tę ocenę nie ma wpływu zawarty w późniejszych czasie aneks.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.