×

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy Getin Noble, teoria salda

W dniu 1 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), w sprawie toczącej się pod sygn. akt XXV C 1476/17, wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego, zawartej z poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank S.A. Sąd ustalił, że Powodowie nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym, a nadto w umowie występują klauzule niedozwolone w zakresie indeksacji do kursu CHF. Sąd, mimo stwierdzenia nieważności oddalił powództwo o zapłatę, ale obciążył całością kosztów procesu pozwany Bank.

W ocenie Sądu stanowisko strony powodowej okazało się uzasadnione jedynie w części opierającej się na zarzucie nieważności umowy kredytu. Sąd podzielił argumentację Powodów odnośnie abuzywności postanowień umownych dotyczących indeksacji do kursu CHF i uznał, że strony nie zawarłyby opisanej w pozwie umowy bez postanowień odnoszących się do przeliczeń PLN na CHF. Skoro bez zakwestionowanego postanowienia umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, względnie na innych warunkach (np. jako kredyt w złotówkach oprocentowany według innej stopy niż LIBOR), to oznacza, że umowę należało uznać za nieważną w całości.

Sąd uzasadniając oddalenie powództwa o zapłatę podkreślił, że bank będzie wzbogacony dopiero po spłacie nominalnej wartości kredytu i dopiero wówczas można zasądzić od niego kwotę nadpłaty jako bezpodstawnego wzbogacenia. Z takim ujęciem oczywiście nie zgadza się strona powodowa i stąd konieczność złożenia apelacji dotyczącej tej części wyroku.

Kluczowym dla rozstrzygnięcia tej kwestii zdają się być mające zapaść w najbliższym czasie orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach o sygnaturze III CZP 11/21 (dot. 6 pytań postawionych przez Pierwszego Prezesa SN Małgorzatę Manowską) oraz o sygnaturze akt sprawy: III CZP 6/21 (dot. wniosku Rzecznika Finansowego).


Wyrok jest nieprawomocny, obie strony złożyły apelację. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.

KLIKNIJ tutaj, aby zapoznać się z treścią wyroku.