×

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium

W dniu 6 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Stokowska – Komorowska) wydając wyrok w sprawie przeciwko Millennium Bank S.A. (sygn. akt XXIV C 458/17), uwzględnił  praktycznie w całości żądania kredytobiorcy, stwierdzając nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego i zasądzając od banku kwotę ponad 367 tys. zł tytułem zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy. Sąd wydając orzeczenie oparł się na teorii dwóch kondykcji, stąd zasądzenie zwrotu całości dokonanych dotychczas wpłat. 

W pismnym uzasadnieniu Sąd podkreślił, że umowa kredytowa nie określała dokładnie kwoty kredytu do zwrotu oraz wysokości raty, jak również nie odsyłała do jakichkolwiek obiektywnych i szczegółowych zasad ich określania. Powyższe powodowało, że jedna ze stron stosunku zobowiązaniowego miała prawo do swobodnego określania wysokości świadczenia zarówno swojego, jak i drugiej strony, co skutkować musiało stwiedzeniem nieważności całego zobowiązania w oblczu treści art. 58 § 1 k.c. oraz 353 (1) k.c.

Sąd odnosząc sie do oceny zasadności roszczenia kredytobiorcy o zwrot całości spełnionych świadczeń podkreśił, że w całości podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r., III CZP 11/20 i dlatego zasądził całość dochodzonej kwoty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa jest prowadzona przez adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski z Kancelarii Adwokackiej Chmurski i Trzebiatowski sp.p.

KLIKNIJ tutaj, aby zapoznać się z treścią wyroku.