×

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy zawartej z GE Money Bank

W dniu 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk),
w sprawie toczącej się pod sygn. akt XXV C 2130/17, wydał wyrok ustalający nieważność
umowy kredytowej indeksowanej do kursu CHF zawartej z poprzednikiem prawnym Banku
BPH S.A. Sąd ustalił, że Powód nie został właściwie poinformowany o ryzyku kursowym, a
nadto w umowie występują klauzule niedozwolone w zakresie zasad indeksacji do kursu
CHF. Sąd, mimo stwierdzenia nieważności, oddalił powództwo o zapłatę, ale obciążył
całością kosztów procesu pozwany Bank.


W ocenie Sądu stanowisko strony powodowej okazało się uzasadnione jedynie w części
opierającej się na zarzucie nieważności umowy kredytu. Sąd podzielił argumentację
Powodów odnośnie abuzywności postanowień umownych dotyczących indeksacji do kursu
CHF i uznał, że strony nie zawarłyby opisanej w pozwie umowy bez postanowień
odnoszących się do przeliczeń PLN na CHF. Skoro bez zakwestionowanego postanowienia
umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, względnie na innych warunkach (np. jako
kredyt w złotówkach oprocentowany według innej stopy niż LIBOR), to oznacza, że umowę
należało uznać za nieważną w całości.


Sąd uzasadniając oddalenie powództwa o zapłatę podkreślił, że bank będzie wzbogacony
dopiero po spłacie nominalnej wartości kredytu i dopiero wówczas można zasądzić od niego
kwotę nadpłaty jako bezpodstawnego wzbogacenia. Porównując kwotę wypłaconego kredytu
(511.204,40 zł) oraz wysokość świadczeń spełnionych przez powoda (414.277,58 zł) nie
może być wątpliwości, że obecnie pozwany bank nie pozostaje bezpodstawnie wzbogacony
kosztem powoda, to zaś oznacza konieczność oddalenia powództwa w zakresie żądania
zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny, obie strony zapowiedziały złożenie apelacji. Sprawę prowadzili
adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.