×

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy zawartej z GE Money Bank

W dniu 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), w sprawie toczącej się pod sygn. akt XXV C 2130/17, wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej indeksowanej do kursu CHF zawartej z poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A. Sąd ustalił, że Powód nie został właściwie poinformowany o ryzyku kursowym, a nadto w umowie występują klauzule niedozwolone w zakresie zasad indeksacji do kursu CHF. Sąd, mimo stwierdzenia nieważności, oddalił powództwo o zapłatę, ale obciążył całością kosztów procesu pozwany Bank.

W ocenie Sądu stanowisko strony powodowej okazało się uzasadnione jedynie w części opierającej się na zarzucie nieważności umowy kredytu. Sąd podzielił argumentację Powodów odnośnie abuzywności postanowień umownych dotyczących indeksacji do kursu CHF i uznał, że strony nie zawarłyby opisanej w pozwie umowy bez postanowień odnoszących się do przeliczeń PLN na CHF. Skoro bez zakwestionowanego postanowienia umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, względnie na innych warunkach (np. jako kredyt w złotówkach oprocentowany według innej stopy niż LIBOR), to oznacza, że umowę należało uznać za nieważną w całości.

Sąd uzasadniając oddalenie powództwa o zapłatę podkreślił, że bank będzie wzbogacony dopiero po spłacie nominalnej wartości kredytu i dopiero wówczas można zasądzić od niego kwotę nadpłaty jako bezpodstawnego wzbogacenia. Porównując kwotę wypłaconego kredytu (511.204,40 zł) oraz wysokość świadczeń spełnionych przez powoda (414.277,58 zł) nie może być wątpliwości, że obecnie pozwany bank nie pozostaje bezpodstawnie wzbogacony kosztem powoda, to zaś oznacza konieczność oddalenia powództwa w zakresie żądania
zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny, obie strony zapowiedziały złożenie apelacji. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.

KLIKNIJ tutaj, aby zapoznać się z treścią wyroku.