×

Wyrok SO w Warszawie – oddalenie powództwa Banku

W dniu 9 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn.akt XXV C 2596/18) oddalił w
całości powództwo mBank skierowane przeciwko Frankowiczom o zapłatę 1.756.264,00 zł.
Sąd uznał, że na skutek bezskuteczności występujących w umowie kredytowej klauzul
indeksacyjnych klienci banku na dzień orzekania nie tylko nie są nic winni bankowi, ale mają
roszczenie o zwrot nadpłaconych rat. Z tego względu wypowiedzenie umowy było
bezpodstawne, a powództwo przedwczesne i jako takie musiało ulec oddaleniu.
W ocenie Sądu pozwani mieli rację przedstawiając twierdzenie, że bezskuteczność klauzul
indeksacyjnych doprowadziła do stanu uiszczenia przez pozwanych jako kredytobiorców na
rzecz Banku jako kredytodawcy kwoty wyższej niż kwota należna z tytułu przedmiotowej
umowy kredytu.


Dokonując analizy sprawy Sąd doszedł do następujących wniosków:
1) przedmiotowa umowa kredytu jest ważną czynnością prawną,
2) kredyt udzielony na podstawie tej umowy jest kredytem złotowym, a jedynie
waloryzowanym do waluty obcej – franka szwajcarskiego,
3) postanowienia umowne w zakresie mechanizmu waloryzacji są bezskuteczne i nie
wiążą kredytobiorców, a w konsekwencji wysokość zobowiązania kredytobiorców
wobec kredytodawcy powinna zostać obliczona z pominięciem klauzul
waloryzacyjnych.

Przeprowadzony dowód z opinii biegłego wykazał, że w momencie złożenia przez Bank
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej po stronie kredytobiorców nie istniała
żadna zaległość względem Powoda. Co więcej dokonana przez biegłego kalkulacja
wykazywała nadpłatę, albowiem raty dotychczas spłacane były zawyżone.


Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie doszło do powstania stanu wymagalności
roszczenia ze względu na brak skutecznego wypowiedzenia umowy przez bank, z powodu
braku zadłużenia po stronie pozwanych w dacie wypowiedzenia.


Klientów Banku reprezentowali adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski i adw. Łukasz Chmurski.
Wyrok jest nieprawomocny. Bank wniósł apelację.