×

Wyrok SO w Warszawie – oddalenie powództwa Banku

W dniu 9 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn.akt XXV C 2596/18) oddalił w całości powództwo mBank skierowane przeciwko Frankowiczom o zapłatę 1.756.264,00 zł. Sąd uznał, że na skutek bezskuteczności występujących w umowie kredytowej klauzul indeksacyjnych klienci banku na dzień orzekania nie tylko nie są nic winni bankowi, ale mają roszczenie o zwrot nadpłaconych rat. Z tego względu wypowiedzenie umowy było
bezpodstawne, a powództwo przedwczesne i jako takie musiało ulec oddaleniu. W ocenie Sądu pozwani mieli rację przedstawiając twierdzenie, że bezskuteczność klauzul indeksacyjnych doprowadziła do stanu uiszczenia przez pozwanych jako kredytobiorców na rzecz Banku jako kredytodawcy kwoty wyższej niż kwota należna z tytułu przedmiotowej umowy kredytu.

Dokonując analizy sprawy Sąd doszedł do następujących wniosków:
1) przedmiotowa umowa kredytu jest ważną czynnością prawną,
2) kredyt udzielony na podstawie tej umowy jest kredytem złotowym, a jedynie waloryzowanym do waluty obcej – franka szwajcarskiego,
3) postanowienia umowne w zakresie mechanizmu waloryzacji są bezskuteczne i nie wiążą kredytobiorców, a w konsekwencji wysokość zobowiązania kredytobiorców wobec kredytodawcy powinna zostać obliczona z pominięciem klauzul waloryzacyjnych.

Przeprowadzony dowód z opinii biegłego wykazał, że w momencie złożenia przez Bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej po stronie kredytobiorców nie istniała żadna zaległość względem Powoda. Co więcej dokonana przez biegłego kalkulacja wykazywała nadpłatę, albowiem raty dotychczas spłacane były zawyżone.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie doszło do powstania stanu wymagalności roszczenia ze względu na brak skutecznego wypowiedzenia umowy przez bank, z powód braku zadłużenia po stronie pozwanych w dacie wypowiedzenia.

Wyrok jest nieprawomocny. Bank wniósł apelację.
Klientów Banku reprezentowali adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski i adw. Łukasz Chmurski.